БЮРО КИЄВО-ГАЛИЦЬКОГО ВЕРХОВНОГО АРХИЄПИСКОПСТВА УГКЦ

У СПРАВАХ НОВІТНІХ РЕЛІГІЙНИХ РУХІВ І СЕКТ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ РІВНОПРАВНОСТІ ГРОМАДЯН ЗАЛЕЖНО ВІД ЇХ РЕЛІГІЙНИХ ПЕРЕКОНАНЬ

Володимир Ортинський
директор Навчально-наукового інституту права та психології
Національного університету «Львівська політехніка»,
доктор юридичних наук, професор,
заслужений юрист України

© Ортинський Володимир, 2017


Відповідно до ст. 35 Конституції України, кожний громадяни має право на свободу світогляду і віросповідання. Це право включає свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, безперешкодно відправляти одноособово чи колективно релігійні культи і ритуальні обряди, вести релігійну діяльність.
Здійснення цього права може бути обмежене законом лише в інтересах охорони громадського порядку, здоров'я і моральності населення або захисту прав і свобод інших людей.
Ніхто не може бути увільнений від своїх обов'язків перед державою або відмовитися від виконання законів за мотивами релігійних переконань. У разі, якщо виконання військового обов'язку суперечить релігійним переконанням громадянина, виконання цього обов'язку має бути замінене альтернативною (невійськовою) службою [1, с. 13].
Реалізація конституційного права на свободу світогляду і віросповідання забезпечується Законом України «Про свободу совісті та релігійні організації» (1991). Цей Закон передбачає рівноправність громадян незалежно від їх ставлення до релігії; розкриває зміст і сутність режиму відокремлення церкви і релігійних організацій від держави, а школи - від церкви; закріплює правові основи для участі релігійних організацій у громадянському житті; регламентує їх правий статус, у тому числі майнові права; регулює трудові відносини в релігійних організаціях і на їх підприємствах тощо[2].

Конституційні положення свободу світогляду і віросповідання проголошене у відповідності з міжнародно-правовими документами. Конституція України, зокрема, прийняла положення ст. 18 Загальної декларації прав людини (1948) та ст. 18 Міжнародному пакту про громадянські і політичні права (1966) про те, що кожна людина має право на свободу думки, совісті і релігії. Це право передбачає свободу мати чи приймати релігію або переконання за своїм вибором, а також свободу сповідувати свою релігію та переконання як одноосібно, так і спільно з іншими, публічно чи приватно, у відправленні культу, виконанні релігійних і ритуальних обрядів та вчень. У міжнародно-правих нормах йдеться про право на свободу думки, совісті та релігії, а в Конституції України право на свободу світогляду і віросповідання. Право на свободу думки в Конституції України відображене в ст. 34, яка взаємодіє із ст. 35. Здійснення свободу світогляду і віросповідання може обмежуватися законом лише в інтересах охорони громад, порядку, здоров'я і моральності нас. або захисту прав і свобод інших людей. Не допускається будь-який примус при визначенні громадянином свого ставлення до релігії, до сповідування або відмови від сповідування релігії, до участі або неучасті в богослужіннях, релігійних обрядах і церемоніях, навчанні релігії.
З метою надійного захисту цих прав і свобод вітчизняний законодавець встановив кримінальну відповідальність за порушення рівноправності громадян залежно від їх ставлення до релігії (ст. 161 КК України). Дана норма визначає злочин який може проявлятися у формі: дій, спрямованих на розпалювання релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі і гідності; образи почуттів громадян у зв'язку з їх релігійними переконаннями;прямого чи непрямого обмеження прав громадян за ознаками релігійних ознак;встановлення прямих чи непрямих привілеїв громадян за зазначеними вище ознаками.
У законі з цих питань розпалення ненависті трактується як поняття, що покриває усі форми самовираження: поширення, провокування, стимулювання або виправдання расової ненависті, ксенофобії, антисемітизму або інших видів ненависті на основі нетерпимості, включаючи нетерпимість у виді агресивного націоналізму або етноцентризму, дискримінації і ворожості щодо меншостей, мігрантів і осіб з емігрантськими коренями [3, с. 444].
5
Незважаючи на те, що такого роду норма існує у вітчизняному кримінальному законодавстві нашої країни, за ознаками цього злочину у період 2013-2016 рр. в Україні було зареєстровано 104 злочини (ст. 161 КК України) із них лише 23 злочини за розпалювання релігійної ворожнечі та ненависті[4]. Отже, при фактичній наявності значної кількості випадків порушень рівноправності громадян в України ст. 161 КК України на практиці застосовується вкрай епізодично, що можна пояснити високим рівнем латентності цього виду злочинів.
У підсумку необхідно зазначити, що суспільні відносини щодо свободи світогляду і віросповідання, які захищаються національним законодавством, не є однорідними. Одні з них спрямовані на забезпечення внутрішньої безпеки України, тобто на дотримання міжрелігійного миру та злагоди в державі і входять до складу суспільних відносин, що становлять основу національної безпеки України. Інші – спрямовані на забезпечення правового статусу громадян у частині дотримання принципу рівноправності при реалізації ними конституційних прав і свобод.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 18 червня 1996 р. – К.: Преса України, 1997. – 80 с. 2. Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації». Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, № 25, ст.283. 3. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. – 9-те вид., перероб. та доповн. / за ред. М.І. Мельника М.І. Хавронюка. – К.: Юридична думка, 2012. – 1216 с.
4. За даними статистики ГПУ про злочини проти виборчих, трудових та інших прав і свобод людини і громадянина. – К. : ГПУ. – Збірники обліково-аналітичних матеріалів за 2013-2016 рр. – 120 с.
Людмила Филипович
доктор філософських наук, професор зав. відділом філософії та історії релігії Інститут філософії імені Г.С.Сковороди НАН України

Іван Павло ІІ

«…лише свобода, яка підпорядковується Правді, приводить людську особу до її правдивого добра. Добром особи є перебувати в правді та чинити правду»

(Енцикліка «Сяйво Істини» 84)

 

Андрей Шептицький

«Час воєнний утруднює людині кермуватися вказівками тверезого, ясного розуму, освіченого вірою. Верх беруть почування, вразливість, пристрасть, а з того нерозважні кроки, шкідливі не тільки для одиниці, але і для загалу, для цілої родини, громади й народу. Ця небезпека в положенню так особливо труднім, в якім находиться наш народ, стається прямо грізна»

(Пастирське послання до духовенства про обов'язок перестерігати вірних перед намовами провокаторів та агітаторів)
01.09.1939 р.

Якір

У ранньохристиянському мистецтві якір був символом надії. Згідно з Апостолом Павлом, надія «…для душі є ніби якір, безпечний і міцний...» (Євр. 6:18-19). Якір ототожнюється з Ісусом Христом і хрестом, а також святим Климентієм, папою Римським (мученицька смерть – прив’язаний до якоря та кинутий у море) і святим Миколою (покровителем моряків). Якір, увінчаний хрестом, став символом головної християнської ідеї – Надії на порятунок.

Copyright © 2022 All Rights Reserved.